Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu » Instytut Humanistyczny » Filologia angielska

27-600 Sandomierz , Świętokrzyskie
ul. Schinzla 13a, Zobacz na mapie
Tel: (15) 644- 60-06 wewn. 121
tel. kom. 603-181-918

Fax: (15) 644-60-06
WWW: http://www.ih.vel.pl
Email: neofilologia@gmail.com

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia angielska Filologia angielska - Licencjackie stacjonarne Filologia angielska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studia na FILOLOGII ANGIELSKIEJ oraz FILOLOGII GERMAŃSKIEJ trwają 3 lata i obejmują 6 semestrów nauki. Uczelnia prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, przy czym zakres treści programowych na studiach dziennych oraz na studiach zaocznych jest ten sam. Za punkt wyjścia w tworzeniu koncepcji kształcenia przyjęto rosnące zainteresowanie nauką i nauczaniem języków obcych, powszechnie obserwowane w skali regionu i kraju. W podobnym kierunku działają rosnące wymagania na rynku pracy oraz skala i zakres kontaktów międzynarodowych.

Oferta edukacyjna oparta na przedstawionej koncepcji kształcenia o profilu filologicznym ze specjalizacją pedagogiczną, adresowana jest do następujących grup kandydatów:

  1. absolwenci szkół średnich zainteresowani studiami o profilu humanistycznym na kierunku anglistyka lub germanistyka,
  2. nauczyciele języka angielskiego bez pełnych, wymaganych formalnych i merytorycznych kwalifikacji, zobowiązani do ich uzupełnienia w określonym terminie,
  3. nauczyciele innych specjalności zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego w związku z koniecznością wypełnienia pensum dydaktycznego,
  4. zainteresowani dobrym opanowaniem języka angielskiego i niemieckiego dla własnej działalności tłumaczeniowej lub gospodarczej.


Absolwenci otrzymują kwalifikacje do nauczania dwóch języków obcych - zarówno specjalności głównej, jak i dodatkowej. Nauka języka specjalności głównej rozpoczyna się od poziomu średniozaawansowanego i traktowana jest jako przedmiot podstawowy do uzyskania wykształcenia specjalistycznego, natomiast przedmioty towarzyszące zapewniają wykształcenie ogólnohumanistyczne - wiedzę o kulturze, literaturze i historii krajów danego obszaru językowego.


Ćwiczenia warsztatowe, przedmioty specjalistyczne i praktyki zapewniają studentom pełne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela. Zajęcia translatorskie, prowadzone przez doświadczonych praktyków, ukazują studentom warsztat tłumacza i obejmują zarówno tłumaczenia ustne, jak i pisemne. Dużą wagę przywiązuje się także do wystąpień publicznych, dzięki którym absolwenci otrzymają poszukiwane umiejętności do pracy w szeroko rozumianym biznesie i usługach.


Opis Przedmiotów


Praktyczna nauka języka angielskiego

Praktyczna nauka języka stanowi kościec studiów neofilologicznych. Stanowi ona blok zajęć realizowany w ramach kilku różnych ćwiczeń i konwersatoriów. Po semestrze letnim odbywa się egzamin z praktycznej nauki języka obcego.

Kultura krajów angielskiego obszaru językowego

Opis najważniejszych i typowych dla angielskiego obszaru językowego zjawisk z zakresu życia politycznego, społecznego i kulturowego.

Historia Stanów Zjednoczonych

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii Stanów Zjednoczonych.

Historia Wielkiej Brytanii

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii Wielkiej Brytanii.

Teoria akwizycji języka i komunikacji

Studenci poznają relacje między akwizycją języka a procesem uczenia się oraz poznają podstawowe elementy procesu komunikacji językowej.

Gramatyka opisowa

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami gramatyki opisowej, wyjaśnienie jej roli w nauce języka obcego.

Wstęp do językoznawstwa

Zapoznanie studentów z historią oraz obecnym stanem badań języków naturalnych oraz z podstawowymi pojęciami lingwistycznymi.

Historia literatury

Przekazanie studentom wiedzy o najważniejszych utworach literatury anglojęzycznej.

Wstęp do literaturoznawstwa

Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami nauki o literaturze.